Algemene voorwaarden fietsenstalling

Algemene voorwaarden voor het stallen van fietsen in de fietsenstalling van Almere

 1. Gemeente  Almere voert het beheer over deze fietsenstalling. Er is een beheerder aanwezig tijdens de openingstijden. Om uw fiets te stallen voorziet de beheerder uw fiets van een label met een nummer. De beheerder geeft u vervolgens een bon met daarop hetzelfde nummer als op het label. Deze bon heeft u nodig om uw fiets op een later tijdstip weer te kunnen meekrijgen.

 2. De fietsenstalling is uitsluitend bedoeld voor het stallen van fietsen en pedelecs in de daarvoor bestemde vakken of fietsrekken. De Stadhuispromenadestalling is ook geschikt voor het stallen van scooters.

 3. Een fiets mag maximaal 21 dagen aaneengesloten in de stalling staan, alvorens deze als weesfiets wordt aangemerkt. Daarna eindigt de stalling van rechtswege (conform art. 5:6 derde lid Burgerlijk Wetboek) en zal de fiets worden verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot. Tegen betaling van het geldende tarief kan deze worden opgehaald. De fiets wordt maximaal 13 weken in bewaring genomen waarna automatisch verkoop volgt. Om te zien of uw fiets is afgevoerd naar het fietsdepot kunt u de website www.verlorenengevonden.nl raadplegen.                                                                                                 

 4. U dient zelf uw fiets ordelijk in de daarvoor bestemde vakken of fietsrekken te plaatsen en uit de stalling te halen.

 5. De gemeente Almere sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade aan, verlies en/of vermissing van uw fiets en de in de fietstassen of bij de fiets achtergelaten goederen.

 6. Indien u uw fietssleutel kwijt bent kunt u alleen op vertoon van een geldige legitimatiebewijs of eventueel eigendomsbewijs uw fiets uit de fietsenstalling meekrijgen. U dient aantoonbaar te kunnen maken dat het om uw fiets gaat. De beheerder zal de relevante gegevens noteren. U dient zelf een kopie te maken van uw identiteitsbewijs.

 7. De gemeente Almere wijst u op het volgende:
  a. Bij constatering van incidenten of onveilige situaties wordt u verzocht hiervan melding te doen bij beheerder
  b. Bij constatering van vermissing, diefstal of schade dient gebruiker de beheerder daarvan onmiddellijk – alvorens de fietsenstalling te verlaten – in kennis te stellen
  c. In geval van vermissing of diefstal dient binnen 72 uur na constatering van de vermissing of diefstal (zon- en feestdagen niet meegerekend) aangifte te worden gedaan bij de politie.

 8. Het is verboden zich in de fietsenstalling op te houden met een ander doel dan het halen en brengen van uw fiets.

 9. Alle geschillen die verband houden met de stalling van uw fiets in de fietsenstalling, danwel een gevolg zijn of daarmee verband houden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

 10. Contactadres van de fietsenstalling
  Gemeente Almere
  Telefoon 14 036
  E-mail: infoverberg dit@almere.nl
  Voor meer informatie: http://parkeren.almere.nl