Algemene voorwaarden Fietsenstalling Baltimoreplein

1.     Gemeente Almere voert het beheer over de fietsenstalling Baltimoreplein aan de Baltimoreplein in Almere Buiten.

2.     In de fietsenstalling worden uitsluitend fietsen, snorfietsen, scooters, bromfietsen, tandems en ligfietsen toegelaten voor het tijdelijk stallen van deze voertuigen. De stalling is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Voor het stallen worden geen kosten in rekening gebracht.

3.     Stalling van fietsen etc. vindt alleen plaats na aanmelding met een fietspas bij de fietspoortjes.

4.     De fietspas wordt verstrekt na identificatie van de aanvrager en afgifte van naam, adres, woonplaats, en telefoonnummer of e-mailadres tegen een borg van € 5,-.

5.     Bij inlevering van de fietspas wordt de borg terugbetaald.       

6.     De pas is verkrijgbaar via het e-loket

7.     De stalling eindigt van rechtswege (conform art.5:6 derde lid Burgerlijk Wetboek)  nadat de stalling zonder onderbreking 21 dagen heeft geduurd. Vervolgens zal de fiets als weesfiets worden aangeboden aan de afdeling Handhaving van de gemeente Almere.

8.     U dient uw fiets zelf ordelijk in de stalling te plaatsen en uit de stalling te halen.       

9.     Bij verlies/vermissing van uw fietspas wordt de fiets alleen teruggegeven indien een geldig legitimatiebewijs ter inzage kan worden getoond, sluitend op de vermiste fietspas.

10.   De gemeente Almere sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade aan, verlies en/of vermissing van uw fiets en de in de fietstassen of bij de fiets achtergelaten goederen.

11.   De gemeente Almere wijst de gebruikers op het volgende:

a.     Bij constatering van incidenten of onveilige situaties wordt u verzocht hiervan melding te doen bij beheerder

b.    Bij constatering van vermissing, diefstal of schade dient gebruiker de beheerder daarvan onmiddellijk - alvorens de fietsenstalling te verlaten – in kennis te stellen (contactgegevens: zie artikel 14)

c.     In geval van vermissing of diefstal dient binnen 72 uur na constatering van de vermissing of diefstal (zon- en feestdagen niet meegerekend) aangifte te worden gedaan bij de politie.

12.   Het is verboden zich in de fietsenstalling op te houden met een ander doel dan het halen en brengen van fietsen of andere voertuigen.

13.   Door middel van beveiligingscamera’s wordt de stalling vanuit de centrale meldkamer dag en nacht bewaakt. De beelden worden, op haar verzoek, aan de politie ter beschikking gesteld.

14.   Alle geschillen die verband houden met de stalling van voertuigen in de fietsenstalling, danwel een gevolg zijn of daarmee verband houden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

De beheerder van de fietsenstalling Baltimoreplein is te bereiken via:

Parkeerservice Almere

Bezoekadres: Blekerstraat 6, 1315 AH Almere, telefoon: (036) 534 32 02

E-mail: infoverberg dit@parkeerservicealmere.nl  én via de intercom in de fietsenstalling